top of page
Wildlife Background

Föreningen

 

Garantiföreningen för Kyrkslätt Barnträdgård r.f grundades 1969. Föreningens namn ändras till Garantiföreningen för Daghemmet Regnbågen rf. i oktober 2016. Syftet med föreningen har från första början varit att befrämja daghemmets verksamhet som följer de lagar och förordningar som förutsätts av daghem i åtnjutande av statens stöd. Föreningen driver det svenskspråkiga Daghemmet Regnbågen. Småbarnspedagogiken verkställs inom ramen för gällande lagar och stadganden (bl.a Lagen om småbarnspedagogik.) Den praktiska verksamheten övervakas av bildningsväsendet i Kyrkslätt kommun.

 

Föreningens ärenden sköts av styrelsen som består av fyra- tio egentliga medlemmar och tre suppleanter. Dessa väljs för ett år i taget på ett lagstadgat årsmöte. Dessutom en representant från personalen. Styrelsen anställer personal samt sköter ekonomin.

 

Bokföringen handhas av en revisionsbyrå. Föreningen verkar som arbetsgivare och hör till Avaintyönantajat AVAINTA ry.

 

       Gunilla Stenberg, ordförande

Bee
bottom of page